Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne jest to część finansów publicznych, które mają na celu wyłonienie wykonawców i zawarcie umów finansowanych z publicznych środków. Przybierają one różne formy m.in.:

 • przetargu nieograniczonego, czyli takiego, do którego zaprasza się ogromną ilość osób, najczęściej dzięki ogłoszeniom publicznym
 • przetargu ograniczonego, co oznacza, że możliwość zgłoszenia oferty mają tylko instytucje, które spełniają wymogi
 • zamówień z wolnej ręki – zamawiający decyduje się na współpracę po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą
 • licytacji elektronicznej – możliwa jest tylko wtedy, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota zapisana w przepisach prawa o zamówieniach publicznych.

Gdzie można znaleźć oferowane zamówienia publiczne?

Istnieje wiele portali, które zajmują się umieszczaniem ofert na zamówienia publiczne (http://www.przetargi.info/). Najbardziej znane z nich to:

 • Urząd Zamówień Publicznych
 • portalzp.pl
 • Biuletyn Zamówień Publicznych

Dodatkowo każda instytucja państwowa na swojej stronie internetowej posiada zakładkę zamówienia publiczne, gdzie znajdują się obecnie rozstrzygane oferty. Często na portalach biznesowych pojawiają się także takie rubryki. Firma może poprosić o newsletter z listą przetargów i otrzymywać zbiorczą listę zamówień z jej branży na wskazany adres mailowy.

Główne zasady zamówień publicznych to:

 • zasada równego traktowania wykonawców
 • zasada bezstronności i obiektywizmu
 • zasada uczciwej konkurencji
 • zasada jawności
 • zasada pisemności postępowania.

Każda ze stron biorąca udział w przetargu musi się bezwzględnie podporządkować tym zasadom i ich przestrzegać. Pieczę nad właściwym przebiegiem postępowania przetargowego sprawuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w raporcie z 2013 roku wskazał, że najczęściej odnotowywane zachowania, które ograniczają konkurencję w przetargach, to: niedostateczny dostęp do przetargów, faworyzowanie jednego z wykonawców oraz zmowy między wykonawcami a zamawiającymi.

Autor zdjęcia: pixabay.com